Your browser does not support JavaScript!

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN P & M FURNITURE BV

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo


(Our general terms and conditions in English available on request / Unsere allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen auf Deutsch auf Anfrage Lieferbar)


P & M Furniture is een onderneming die als activiteit heeft de verkoop horecameubelen en aanverwante producten, alsmede het ontwerpen en realiseren van ‘turn key’ horeca interieurs.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen waarbij P & M Furniture zaken en/of diensten van welke aard dan ook levert, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Een verwijzing door de wederpartij naar eigen (algemene) voorwaarden wordt door P & M Furniture niet aanvaard en zijn derhalve niet van toepassing, tenzij schriftelijk door P & M Furniture aanvaard.

3. Onder wederpartij dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met P & M Furniture een verbintenis is aangegaan dan wel een aanbod van P & M Furniture daartoe heeft ontvangen, en behalve deze diens

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel. Een wederpartij die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt als consument beschouwd.

Artikel 2. Aanbiedingen.

1. Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd, door of namens P & M Furniture gedaan, zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders is aangegeven. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst.

1. Alle overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer of door ondertekening van een offerte/aankoopbon door de opdrachtgever.

2. Wijzigingen in de overeenkomst en/of afwijkingen van deze voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door P & M Furniture zijn bevestigd. Indien afwijkingen of wijzigingen leiden tot een verhoging in de kosten is P & M Furniture gerechtigd deze kosten door te belasten aan de wederpartij.

Artikel 4. Termijnen.

1. Aangegeven levertijden en/of aangegeven perioden waarbinnen diensten worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding dient de wederpartij P & M Furniture derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan P & M Furniture een redelijke termijn van tenminste 21 dagen dient te worden gesteld waarbij

P & M Furniture alsnog aan de verplichtingen kan voldoen.

Artikel 5. Prijzen.

1. De prijzen vermeldt in alle aanbiedingen en/of overeenkomsten zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is aangegeven en/of overeengekomen.

2. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan terzake van het sluiten van de overeenkomst, uitvoeren daarvan en de financiële afwikkeling van de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.

3. P & M Furniture is gerechtigd om wijzigingen in belastingen, heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, materiaal-, grondstoffen- en energieprijzen of omstandigheden die verhoging van de kosten voor P & M Furniture met zich mee brengen, en daardoor ontstane kostprijsverhogingen aan de wederpartij door te berekenen.

4. De in het vorige lid bedoelde wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden, behalve in het geval dat de wederpartij een consument is en de prijswijziging binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 6. Annulering.

1. Bij verbreking van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de wederpartij dan wel annulering door de wederpartij is deze verplicht tot vergoeding van alle door P & M Furniture gemaakte kosten alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor P & M Furniture wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. De vergoedingen

bedragen minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te verlangen.

Artikel 7. Vooruitbetaling en zekerheidsstelling.

1. P & M Furniture is steeds gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van de wederpartij te verlangen, alvorens tot uitvoering van de overeenkomst dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

2. Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze - dit ter beoordeling door P & M Furniture - aantoont, heeft P & M Furniture het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, te ontbinden

en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen dient de overeengekomen prijs à contant bij aflevering plaats te vinden.

2. Indien betaling op factuur is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij de factuur een andere termijn vermeldt.

3. Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij aan P & M Furniture een rentevergoeding per maand verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente.

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. P & M Furniture is gerechtigd tot vergoeding van alle werkelijke kosten verbonden aan incasso van zijn vordering(en) op de wederpartij, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk, welke kosten voor rekening van de wederpartij komen. Daaronder zijn mede-begrepen kosten van incassobureau’s, deurwaarder(s), advocaten, griffierechten etc. Voor een consument geldt evenwel dat de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten van toepassing is.

Artikel 9. Overmacht.

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de uitvoering dan wel de nakoming van de overeenkomst c.q. de overeenkomst tussen P & M Furniture en degenen die zijn ingeschakeld door P & M Furniture vertragen en/of verhinderen en die niet aan P & M Furniture zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van benodigde zaken, zoals materialen en/of grondstoffen, bij toeleveranciers en/of derden voor de uitvoering van de overeenkomst c.q. de overeenkomst tussen P & M Furniture en degenen die zijn ingeschakeld door P & M Furniture, algemene vervoersproblemen en wijziging in regelgeving.

2. Indien P & M Furniture door overmacht verhinderd zal zijn op normale wijze haar verplichtingen na te komen, dan heeft P & M Furniture het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van 3 maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Gedurende de opschorting alsmede na het verstrijken van de hiervoor bedoelde 3 maanden is P & M Furniture bevoegd voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst te kiezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid.

1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van P & M Furniture of degenen die zijn ingeschakeld door P & M Furniture, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade - waaronder begrepen alle materiële of immateriële schade, bedrijfs- en/of stagnatieschade - ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst c.q. de overeenkomst tussen P & M Furniture en degenen die zijn ingeschakeld door P & M Furniture dan wel door gebreken van door P & M Furniture geleverde zaken bij de wederpartij of derden, uitgesloten.

2. In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van P & M Furniture komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking, waartegen P & M Furniture is verzekerd.

3. De vergoeding waartoe P & M Furniture uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen.

4. De wederpartij vrijwaart P & M Furniture - behoudens in het geval van aansprakelijkheid op grond van het eerste lid - tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Vervaltermijn.

1. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de wederpartij ter zake van of naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van één jaar nadat de aanleiding daartoe is ontstaan.

Artikel 12. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

1. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost zijn aan het oordeel van de bevoegde rechter te Roermond onderworpen.

Voor consumentenzaken geldt dat de wederpartij het recht heeft om binnen 1 maand nadat P & M Furniture zich op dit beding heeft beroepen voor beslechting van het geschil de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen.

2. Ingeval de Kantonrechter bevoegd is van een geschil kennis te nemen is de volgens de Wet aangewezen Kantonrechter competent.

3. P & M Furniture blijft steeds bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde Rechter. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13. Levering.

1. Levering van zaken geschiedt af showroom/magazijn van P & M Furniture aan het door de wederpartij opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen. Zaken worden afgeleverd bij de voordeur van het opgegeven adres, in de gebruikelijke verpakking. Zaken worden bij

aflevering niet gemonteerd. Schriftelijk kan anders worden overeengekomen.

2. Het is P & M Furniture toegestaan de verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is P & M Furniture bevoegd elk gedeelte te factureren.

3. Zaken geleverd af showroom/magazijn worden voor rekening en risico van de wederpartij vervoerd.

4. De wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het

verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de afname c.q. de bezorging, zullen de verkochte zaken voor risico van de wederpartij worden opgeslagen. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en extra vervoerskosten, verschuldigd zijn. P & M Furniture heeft in elk geval het recht om 30 dagen na de terbeschikkingstelling van de zaken, na ingebrekestelling, deze zaken voor en namens de wederpartij te (doen) verkopen, onder de verplichting de opbrengst aan de wederpartij uit te keren, echter onder aftrek van de aan P & M Furniture toekomende vorderingen, daaronder mede begrepen de opslagkosten en overige kosten van doorverkoop.

5. P & M Furniture behoudt de afwijkingen van afmetingen van alle verkochte zaken voor, zoals deze bij de met vervaardiging belaste bedrijven gebruikelijk of anderszins redelijk zijn.

6. Technische gegevens waaronder mede begrepen maten, gewichten, capaciteiten e.d. worden in aanduidingen die in Nederland gangbaar zijn te goeder trouw naar waarheid verstrekt. Zij zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld. Alle tekeningen en/of afbeeldingen zijn niet bindend, doch slechts ter oriëntering.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud.

1. Geleverde zaken blijven eigendom van P & M Furniture totdat de overeengekomen prijs volledig is betaald.

2. De wederpartij is niet gerechtigd over de geleverde zaken te beschikken, zoals bijvoorbeeld verpanding, ingebruikgeving of vervreemding, voordat de overeengekomen prijs volledig is betaald. Dit verbod is tevens een goederenrechtelijk verbod.

3. Indien de wederpartij in gebreke blijft de geleverde zaken volledig te betalen, is P & M Furniture bevoegd zonder enige ingebrekestelling de zaken terug te nemen. Een beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van P & M Furniture tot het

vorderen van schadevergoeding.

4. De wederpartij is verplicht om in geval van een faillissementsaanvraag of surseance van betaling, een verzoek tot schuldsanering of in geval van conservatoire maatregelen jegens hem over door P & M Furniture geleverde zaken, onverwijld P & M Furniture daarvan in kennis te stellen zodat P & M Furniture zijn eigendomsrecht geldend kan (doen) maken.

Artikel 15. Opschorting en retentierecht.

1. P & M Furniture heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn in geval:

a) de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met P & M Furniture gesloten overeenkomst (en) nakomt;

b) er gerede twijfel bestaat of de wederpartij in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met P & M Furniture gesloten overeenkomst(en) te voldoen;

c) faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij.

2. P & M Furniture is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de zaak / zaken op te schorten totdat de wederpartij volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst(en) heeft voldaan.

Artikel 16. Gebreken en klachttermijnen.

1. In geval van afgeleverde c.q. bezorgde zaken dient de wederpartij deze bij aflevering c.q. bezorging te (laten) onderzoeken of deze zaken aan de overeenkomst(en) beantwoorden. Daarbij dient de wederpartij na te gaan of de juiste zaken en/of het juiste aantal c.q. de juiste hoeveelheid is geleverd alsmede of de afgeleverde zaken voldoen aan de daaraan redelijk te stellen kwaliteitseisen voor het normaal gebruik daarvan.

2. Behalve indien van toepassing zijnde voorschriften van fabrieks-/importeursgarantie een kortere reclametermijn voorschrijven, dienen zichtbare gebreken of tekorten uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering van geleverde c.q. bezorgde zaken schriftelijk aan P & M Furniture kenbaar te worden gemaakt onder opgaaf van redenen. In geval van niet-zichtbare gebreken dienen deze uiterlijk binnen 8 werkdagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan P & M Furniture kenbaar te worden gemaakt.

3. Niet naleving van het bepaalde in lid 1 en/of lid 2 leidt ertoe dat de wederpartij geacht wordt de afgeleverde c.q. bezorgde zaken algeheel deugdelijk te hebben aanvaard.

4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft de wederpartij gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.

5. Afgeleverde c.q. bezorgde zaken waarover door de wederpartij tijdig is gereclameerd zullen door de wederpartij ongebruikt en onbewerkt op een daartoe geschikte plaats ter beschikking van P & M Furniture worden gehouden. Bovendien dient aan P & M Furniture onverwijld toegang tot de plaats(en) waar deze zaken zijn opgeslagen door de wederpartij te worden

verleend. P & M Furniture heeft het recht ter zake deze zaken te (doen) bemonsteren door een aan te wijzen bevoegde deskundige.

Artikel 17. Garantie.

1. Ten aanzien van geleverde zaken is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.

2. De wederpartij kan geen recht op garantie doen gelden indien deze in gebreke is met de nakoming van de verplichtingen jegens P & M Furniture. De garantie vervalt indien gebreken zijn veroorzaakt door fouten en/of verzuimen van de wederpartij of van door de wederpartij ingeschakelde derden zonder dat deze door P & M Furniture zijn aangesteld of gebezigd

zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

3. De garantie strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onvoldoende onderhoud, ondeskundig gebruik, gebrek aan zorgvuldigheid of gebreken die het gevolg zijn van door de wederpartij of derden aangebrachte veranderingen.

4. Om zich op de garantie te kunnen beroepen dient de wederpartij P & M Furniture onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van de geconstateerde gebreken alsmede alle medewerking te verlenen om P & M Furniture in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

5. In geval van een garantieverplichting zal P & M Furniture kosteloos de gebreken herstellen. Indien herstel van de gebreken redelijkerwijze niet mogelijk is dan wel wordt geacht en de gebreken de bruikbaarheid van de afgeleverde zaken als zodanig aanzienlijk voor de wederpartij verminderen, dan heeft de wederpartij het recht geheel dan wel gedeeltelijke

ontbinding van de overeenkomst te vorderen, onverminderd het recht op schadevergoeding.Sluiten Om de website zo soepel mogelijk te laten verlopen maken wij gebruik van Cookies. Door op 'sluiten' te klikken gaat u akkoord met de Cookies. Cookies en privacy statement.
x